Tyto všeobecné podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou platné pro

všechny akce pořádané společností INSPIRA, s.r.o., IČ: 61458821, se sídlem Praha 4, Hvožďanská

2053/3, PSČ 148 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 28096 (dále jen „dodavatel“).

 

 1. Předmět smluvního vztahu

1.1. Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti Inspiry s.r.o. (dále jen „dodavatele“) a „zákazníka“ (ve smyslu účastníka zájezdu), nebo „odběratetele“ nebo „klienta“ (ve smyslu společné smlouvy), kterou řeší konkrétní fyzická či právnická osoba) při prodeji:

 • kombinace služeb cestovního ruchu sestavené na základě konkrétního požadavku odběratele (dále jen „akce“ nebo „zájezdu“)
 • vzdělávacího kurzu, teambuildingové, zábavné nebo obdobné akce, která má vzdělávací, relaxační či sportovní charakter, sestavené na základě konkrétního požadavku odběratele a jejíž program probíhá na území České republiky jakož i v zahraničí.

(dále jen „akce“)

1.2.  Dodavatel realizuje akce resp. zájezdy přímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů.

1.3. Pokud dodavatel realizuje služby prostřednictvím lokálních a jiných dodavatelů, řídí se dodavatel všeobecnými a obchodními podmínkami těchto subdodavatelů.

 

 1. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká uzavřením písemné smlouvy o zajištění služeb resp. cestovní smlouvy (dále jen „smlouva“).

2.2. V případě, že je SoZ uzavřena na základě e-mailové komunikace, je SoZ považována za platně uzavřenou ve chvíli, kdy zákazník jednoznačně projeví vůli odebrat nabízené služby. Následující body pak platí obdobně.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími smluvní rámec, souhlasí s nimi a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.

2.4. Podpisem smlouvy dle článku 2.1. nebo zasláním písemné objednávky dle článku 2.2. odběratel stvrzuje, že se seznámil nejen se smlouvou, ale také se všeobecnými podmínkami a všemi dalšími součástmi smlouvy, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

2.5.  Pokud zákazník uzavírá smlouvu za třetí osoby či v jejich prospěch, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob včetně včasné úhrady celkové ceny zájezdu a předání potřebných dokumentů, informací a pokynů k zájezdu.

 

 1. Cenové a platební podmínky

3.1. Cena akce resp. zájezdu je uvedena ve smlouvě, veškeré ceny pro  zájezdy v zahraničí jsou uvedeny včetně  DPH.

3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit dodavateli sjednanou cenu takto:

 • Do 7 dnů od podpisu smlouvy uhradit 30 % ceny akce, v případě zájezdu na jachtu a polárních výprav 60 % z ceny akce. Pokud se tak nestane, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli veškeré již vynaložené náklady a dále odstupné.
 • Doplatek do plné ceny akce uhradit tak, aby dodavatel obdržel celkovou úhradu akce resp. zájezdu včetně služeb, které nejsou uvedeny v ceně a které si zákazník objednal, nejpozději 60 dní před začátkem akce, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání úhrady na účet dodavatele. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli veškeré již vynaložené náklady a dále odstupné.
 • V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 60 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu již při uzavření smlouvy.
 • Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet dodavatele, resp. v den, kdy dodavatel finanční plnění obdrží.

3.3. Služby, které nejsou zahrnuty v ceně (např. pojištění léčebných výloh, vízum, aktivity nad rámec programu, nápoje, apod.) a které budou odběratelem požadovány a dodavatelem plněny, budou zahrnuty do konečného vyúčtování a zákazník se zavazuje je uhradit v okamžiku úhrady plné ceny zájezdu.

3.4. Pokud dodavatel odešle klientovi návrh cestovní smlouvy, klient následně uhradí zálohu, nicméně
nezašle podepsanou smlouvu, má dodavatel právo považovat že v tomto případě došlo k uzavření
smlouvy a klient tedy souhlasí s návrhem cestovní smlouvy.

 

 1. Změna smlouvy 

4.1.  Je-li dodavatel nucen z objektivních důvodů před zahájením akce zásadně změnit podmínky smlouvy (např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě zájezdu nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost), navrhne zákazníkovi jejich změnu. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny akce, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí. Nesouhlasí-li odběratel se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení o změně. Neodstoupí-li od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou souhlasí. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové akce nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je dodavatel povinen tento rozdíl bez zbytečného odkladu odběrateli vrátit. Výjimkou je případ, kdy je předem již uhrazena významná část ceny zájezdu formou zálohy (například rezervace jachty,rezervace termínu hotelu apod.) a dodavatel neumožní vrácení platby, ale jen změnu termínu rezervace. V takovém případě je dodavatel oprávněný nevracet finanční částku, ale nabídnout nový termín. Potom je dodavatel povinen nabídnout alespoň šest termínů v horizontu následujících dvou let, přičemž bude maximálně vstřícný termínovým možnostem klienta. V takovém případě je klient povinen akceptovat jednu z nabídek dodavatele, pokud se nedomluví jinak.

4.2. Dodavatel je oprávněn provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu akce, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně plánovaný program a služby dodržet. To platí obzvláště, vyžaduje-li to bezpečnost účastníků. V takovém případě je dodavatel povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo se blížící k původním podmínkám podle zaměření akce. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení se nepovažuje za změnu programu. Dodavatel neručí za plné dodržení programu zejména v případě vyšší moci, neodvratitelné události, které nemohl zabránit, jako jsou živelní katastrofy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úraz účastníka či vedoucího akce apod. Dodavatel má v těchto situacích také právo na ukončení akce. V případě přerušení akce z důvodů vyšší moci je dodavatel povinen učinit veškerá opatření k dopravení účastníků zpět. Výše uvedené změny nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy a nejsou ani důvodem k podání reklamace nebo finanční kompenzace.

4.3. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, nabídne mu dodavatel dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný náhradní termín původně vybraného zájezdu. Pokud se dodavatel se zákazníkem dohodne na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní smlouvy na platby podle nové smlouvy.

4.4. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.

4.5.  V případě, že si zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k zájezdu sám (zejména letenky), činí tak i po souhlasu dodavatele na vlastní odpovědnost. Dodavatel nehradí žádné vícenáklady vzniklé zrušením zájezdu, změnou termínu zájezdu nebo úpravou programu, pokud k tomu dojde v souladu s článkem 10.2. a s článkem 9. 

 

 1. Pasy a vízové povinnosti, podrobné informace

5.1. Pokud je to ke konání akce nutné, zákazník se zavazuje, že v době konání akce bude on a případně jím přihlášení zákazníci držitelem platného cestovního dokladu. Tento doklad musí splňovat mimo jiné i požadavky státu, do kterého účastník cestuje. Dále se zákazník zavazuje, že on a případně jím přihlášení účastníci budou dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy navštíveného státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník.

5.2. Pokud je nutné zajistit do cestovního pasu vstupní víza do navštívených zemí, sdělí dodavatel vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích a lhůtách pro jejich vyřízení. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku v předaných materiálech  se vztahují pouze na občany ČR, ostatním zákazníkům sdělí dodavatel tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud dodavatel v rámci konkrétní akce nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na zákazníky cestující s českým pasem. Účastník zájezdu cestující s jiným než českým pasem je povinen si zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí samostatně.

5.3.   Detailní Informace o zájezdu budou upřesněny v materiálu „Podrobné informace“ , které dodavatel poskytne odběrateli nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu předá dodavatel Podrobné informace zákazníkovi již při uzavření smlouvy.

5.4. Pokud zákazník neobdrží  „Podrobné informace“  7 dní před odjezdem akce, zavazuje se neprodleně kontaktovat prodejce. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné informace  k zájezdu obdržel.

5.5. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v „Podrobných informacích“, především požadavky na vybavení. Dodavatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v „Podrobných informacích“ . V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v „Podrobných informacích“ nebo smlouvy (resp. celého Smluvního rámce) odběratelem, nemá odběratel nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady zájezdu ani jiné plnění z tohoto důvodu.

 

 1. Pojištění

6.1. V ceně akce není zahrnuto pojištění léčebných výloh. Dodavatel je na vyžádání oprávněn pojištění léčebných výloh zajistit. Dále je možno na požádání uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby.

6.2. Veškerá pojištění dodavatel jen zprostředkovává v zastoupení zákazníka a smluvní vztah je uzavírán přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou.

 

 1. Očkování, zdravotní příprava a zdravotní stav

7.1. Pokud akce míří do země, kde je nutné či doporučené očkování, vychází informace dodavatele z informací hygienické stanice. Doporučení dodavatele nemá závazný charakter a všechna očkování je nutné konzultovat s lékařem nebo na hygienické stanici. Dodavatel na svých vybraných akcích vyžaduje očkování proti tetanu a doporučuje očkování proti žloutence. Za zdravotní přípravu na akci nese odpovědnost zákazník.

7.2.   Pokud zájezd míří do země, která vyžaduje pro vstup testování proti chorobě Covid 19 či jiné, je zodpovědností každého účastníka zajistitv souladu s požadavky dané země a to včetně odpovídajícího očkování či testování dle požadavků dané země a to na vlastní nebezpečí
a náklady.

7.3. Každý účastník se ze zdravotního hlediska účastní zájezdu na své vlastní nebezpečí a potvrzením přihlášky zároveň stvrzuje, že jeho zdravotní stav je v pořádku a není si vědom žádných omezení. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákazník povinen spolu s přihláškou upozornit na konkrétní zdravotní omezení.  Pokud se během programu projeví onemocnění, omezení nebo problémy, které účastník předem nesdělil formou poznámky v přihlášce, dodavatel nenese odpovědnost za případné zdravotní či jiné poškození.

7.4.   Dodavatel má právo odmítnout účast zákazníka nebo omezit účast na konkrétní části programu.

 

 1. Letenky

8.1. Cena letenek včetně všech poplatků je zahrnuta v ceně zájezdu, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, nebo pokud se jedná o akci, kdy se nevyužívá letecká doprava.

8.2. Pokud je v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena letenky včetně poplatků, má dodavatel právo požadovat od zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena letenky s poplatky je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit cenu aktuální).

8.3. Dodavatel kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu zákazníků potřebného k uskutečnění akce. Před nákupem letenky má dodavatel právo požádat o navýšení základní zálohy o plnou cenu letenky včetně poplatků. Opožděné navýšení zálohy může zapříčinit zdražení letenky, v tomto případě má dodavatel právo požadovat úhradu rozdílu ceny letenky od zákazníka. Pokud je cena letenek stanovená v cestovní smlouvě a uhrazena v plné výši ze strany klienta , je tato cena konečná a dodavatel není oprávněn ji navýšit.

8.4. V případě požadavku zákazníka na jiné odletové či návratové místo zájezdu či jiný termín odletu nebo návratu se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné změně ceny zájezdu.

8.5.  Dodavatel nenese zodpovědnost za chování zákazníka během letecké přepravy, popřípadě jiné pozemní nebo lodní přepravy a za případné zdržení nebo nestihnutí spoje. U zájezdů, kde zákazník cestuje bez průvodce dodavatele, navrhuje dodavatel na přání zákazníka letecké nebo jiné spojení, které zákazník odsouhlasí. V tomto případě dodavatel nenese odpovědnost za cestu, je pouze zprostředkovatelem nákupu letenek, lodních lístků, apod.

8.6. Dodavatel má právo, dle potřeby ve výjimečných případech, přesunout avizovaný odlet a přílet z původního letiště na blízké zahraniční letiště a přesuny zajistit pozemní dopravou.

 

9. Zrušení zájezdu

9.1.   Realizace zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

9.2.   Dodavatel je povinen informovat odběratele písemně nebo elektronickou poštou o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto případě se účastníkům vrací zaplacená úhrada v plné výši.

9.3.   Dodavatel má právo na zrušení zájezdu, jestliže mu v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. O ukončení smlouvy uvědomí zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje a administrativní náklady.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Odběratel může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit kdykoli, dodavatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnost či ze zákona.

10.2. Zrušil-li dodavatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech dodavatele takový zájezd nabídnout.

10.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník, zaplatí dodavateli odstupné podle článku 11. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy dodavatel pro porušení povinnosti odběratele. Za porušení povinnosti odběratele se může považovat i skutečnost, že nebude včas uhrazena částka vyplývající ze smlouvy. To platí zejména v případech, kdy je úhrada vázána na rezervaci dodavatelů odběratele.

10.4.  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

 1. Odstupné od smlouvy

11.1.  Zákazník a dodavatel mohou od smlouvy odstoupit zejména za podmínek upravených ust. § 2533 až 2536 zákona č. 89/2012 Sb. Za den odstoupení ze strany odběratele je považován den, kdy bylo odstoupení dodavateli písemně doručeno.

11.2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli odstupné. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočtena v procentech z celkové ceny akce vyplývající ze smlouvy v závislosti na dni odstoupení od smlouvy následovně:

Více než 120 dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady a 5 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů.
120 – 91 den – skutečně vzniklé náklady a 10 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
90 – 61 den – skutečně vzniklé náklady a 25 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
60 – 41 den – skutečně vzniklé náklady a 35 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
40 – 15 den – skutečně vzniklé náklady a 45 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
15 dní a méně – 100 % z ceny zájezdu

 

V případě polárních plaveb jsou stornopodmínky stanoveny takto:

 

Více než 90 dní před odjezdem činí storno 25 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů.

90 – 61 dní před odjezdem činí storno 60 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů

60 dní a méně dní před odjezdem činí storno 100 % z ceny zájezdu

 

V případě plaveb na katamaránecha plachetnicích (www.inspira-sailing) jsou stornopodmínky stanoveny takto:

 

Více než 43 dní před odjezdem činí storno 60 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
42 dní a méně dní před odjezdem činí storno 100 % z ceny zájezdu

 

11.3. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy dodavatel pro porušení povinnosti odběratelem. Zákazník není povinen hradit odstupné pouze v případě, že od smlouvy odstoupil z důvodu porušení povinnosti ze strany dodavatele.

11.4.  V případě, že některý z účastníků na akci nenastoupí nebo přeruší účast ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100 % z ceny. V případě pozdního nástupu na akci činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

11.6. Při zrušení akce dodavatelem z důvodů vyšší moci, vrátí dodavatel odběrateli zaplacenou cenu sníženou o prokazatelně realizované výdaje. Odběratel v tomto případě nemá nárok na náhradu škody ani na zaplacení penále.

 

 

 1. Další práva a povinnosti odběratele a účastníků

12.1. Účastníci  akce jsou povinni řídit se pokyny dodavatele a osob, které dodavatel použil k její zajištění, zejména průvodců, delegátů a instruktorů.

12.2. Účastníci se zúčastňují sportovního programu na vlastní nebezpečí.

12.3. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický stav neodpovídají náročnosti konkrétního programu, má vedoucí (resp. průvodce či instruktor) právo jej vyloučit z daného programu či zakázat účast. V krajním případě může vedoucí vyloučit bez náhrady účastníka, který hrubě ruší průběh programu, nebo ostatní účastníky. Uvedené se vztahuje i na hrubé porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za neplnění služeb ze strany dodavatele.

12.4. Účastník akce je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších účastníků, dodavatele a jeho obchodních partnerů.

12.5. Účastníci  jsou povinni dodržovat všechny povinnosti této smlouvy, které se na ně vztahují.

12.6. V nezbytném případě zájezdů s plavbami na moři má dodavatel právo změnit katamarán za jednotrupou loď a dále má právo změnit velikost lodě. Tato změna není důvodem ke zrušení zájezdu.

 

 

 1. Reklamační řád

13.1. V případě, že rozsah nebo kvalita dodavatelem poskytnutých služeb je nižší, než bylo dohodnuto, je povinností odběratele tuto skutečnost reklamovat, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém u průvodce nebo delegáta dodavatele.

13.2. Nedojde-li k okamžitému vyřízení reklamace a nebyla-li sjednána náprava, sepíše ihned průvodce nebo delegát dodavatele s reklamujícím reklamační protokol. Protokol podepíše reklamující a průvodce nebo delegát dodavatele. Reklamující obdrží jedno vyhotovení reklamačního protokolu. Průvodcem/delegátem potvrzený protokol je odběratel povinen předložit při řešení reklamace s dodavatelem.

13.3. Své nároky z reklamace musí odběratel uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení akce.

13.4. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z ceny akce, dojde-li k okolnostem na straně dodavatale, na základě kterých odběratel zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a dodavatelem zabezpečené služby.

13.5. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

 

 1. Odpovědnost za škodu

14.1. Dodavatel neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si odběratel objedná na místě u průvodce, hotelu či jiného poskytovatele služeb.

14.2. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu akce z důvodu vyšší moci nese odběratel.

14.3. Dodavatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli.

14.4. Povinnost dodavatele hradit škodu je omezena v souladu s pravidly, které pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel v letecké dopravě stanoví Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 a mezinárodní dokumenty, které na ni navazují a byly podepsány v Haagu, Guadalajáře a Montrealu, a Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě podepsaná dne 28. května 1999 v Montrealu. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje odběratel přímo u dopravce.

14.5. Vznikla-li dodavateli škoda porušením povinnosti odběratelem, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému účastníkovi, řešení ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je odběratel povinen tuto škodu nahradit. Odvracel-li dodavatel škodu, která hrozila odběrateli, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které v té souvislosti vynaložil, a na náhradu škody, kterou utrpěl, a to v rozsahu přiměřeném hrozící škodě. Odběratel je rovněž povinen odčinit újmu způsobenou na dobrém jménu dodavatele.

14.6. V případě, že dojde ke zrušení akce (zájezdu) z důvodu epidemiologické situace či vyšší moci, má dodavatel právo přesunout akci (zájezd) na pozdější dobu. V takovém případě dojde k přesunutí již vynaložených finančních prostředků klienta na akci (zájezd) s pozdějším termínem odjezdu. Dodavatel má za povinnost respektovat nový termín podle požadavků klienta nebo klientovi nabídnout i jiné či pozdější zájezdy v odpovídající cenové úrovni nebo vyšší cenové úrovni s nutností doplacení klientem navýšení ceny nového zájezdu. V uvedeném případě je možné vyloučit vrácení peněz a vystavit časově neomezený voucher. Dodavatel má právo vyčkat na navrácení finančních prostředků od dodavatelů odběratele a následně tyto finanční prostředky použít na úhradu nové náhradní akce (zájezdu).

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

15.1. Podpisem smlouvy odběratel vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění dodavatel za účelem poskytování služeb podle smlouvy zpracovával osobní údaje účastníků v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu. Odběratel je povinen souhlas účastníků zajistit.

15.2. Podpisem smlouvy odběratel rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na elektronickou kontaktní adresu účastníků. Odběratel je povinen souhlas účastníků zajistit.

15.3. Podpisem smlouvy odběratel dále vyslovuje souhlas s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce a s tím, aby dodavatel záznam použil veřejně ke svým obchodním účelům.

15.4. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům dodavatele, jeho zprostředkovatelům, prodejcům, dodavatelům a dále v případě elektronického kontaktu těm, kdo jsou oprávněni šířit jménem dodavatele jeho obchodní sdělení.

15.5. Účastník má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@inspira-travel.cz

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

16.1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Obsah smlouvy má před všeobecnými podmínkami přednost.

16.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost všeobecných podmínek jako celku.

16.3. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 13. 3. 2024

Tohle by vás mohlo zajímat

Termín

Cena bez letenky

Ostrov Tenerife potěší svou rozmanitostí i ty nejnáročnější cestovatele. Vedle u…

Termín

Cena bez letenky

11. 10. – 18. 10. 2024

22 840 Kč

Toužíte po dovolené na Madeiře a jste příznivci pěší turistiky? Láká vás aktivní…

Termín

Cena bez letenky

1. 5. – 11. 5. 2025

31 990 Kč

Květinové slavnosti jsou jedním z největších turistických lákadel ostrova. Alego…

Termín

Cena bez letenky

Skrytý klenot Kanárských ostrovů láká cestovatele svým jedinečným spojením příro…